Choose language

Integritetspolicy 

Visma Amili AB (org.nr 556439-5670) är ett inkassobolag med tillstånd från Finansinspektionen. Vi behandlar personuppgifter om gäldenärer i syfte att driva in fordringar på uppdrag av fordringsägare som är våra kunder. Visma Amili är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas om dig som gäldenär. Du kan kontakta oss avseende detta på följande mailadress: gdpr@amili.se

De typer av personuppgifter vi behandlar i vår inkassoverksamhet är relaterade till:

  1. Det ekonomiska anspråket i sig, såsom obetalda fakturor.
  2. Betalningshistorik, till exempel uppgift om tidigare betalningar och om dröjsmål.
  3. Gäldenärens namn, personnummer, födelsedatum samt kontaktinformation om gäldenären för att komma i kontakt med gäldenären ifråga, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  4. Andra typer av personuppgifter som är relevanta för att driva in skulden, såsom tidigare uppgifter från gäldenären eller borgenären som ger en förklaring till varför skulden inte regleras.

Vi får personuppgifter om dig som gäldenär från dig, från borgenären i fråga och från offentligt tillgängliga källor såsom Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter avseende gäldenärer i inkassoverksamhet är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandling av personuppgifter sker också i de fall gäldenären ger sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för fullgörande av ett avtal med den registrerade, för att försvara rättsliga anspråk, för att uppnå verkställighet eller för att uppfylla legala förpliktelser.

Inom vår inkassoverksamhet anlitar vi IT-leverantörer som förser oss med molnbaserade system och stöd som kan ge dem tillgång till personuppgifter. Vi anlitar även andra underleverantörer som tillhandahåller tjänster och därför kan få tillgång till personuppgifter, det kan till exempel röra sig om utskrifts- och posttjänster, delgivningstjänster eller juridiska tjänster. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla dessa leverantörer för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Om våra leverantörer är belägna utanför EU/EES, säkerställer vi också rättslig grund för att överföringar av personuppgifter sker på sätt som godkänts av EU; såsom EU:s standardklausuler. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information, dokumentation eller ställa mer detaljerade frågor om våra leverantörer med tillgång till personuppgifter.  

Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter inom de gränser som är tillåtna enligt gällande lagstiftning, till exempel till domstol, till tillsynsmyndigheter eller till andra myndigheter för att lösa eller verkställa inkassoärendet. Personuppgifter kan också överföras och överlämnas till våra kunder i egenskap av fordringsägare, gäldenären själv eller till personer som godkänts av gäldenären, till leverantörer och myndigheter i syfte att kontrollera eller få ekonomisk information och till andra auktoriserade tredje parter såsom förvaltare.

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge vi har ett avtal med våra kunder för att driva in skulden från dig. Personuppgifterna kommer att sparas i enlighet med god inkassosed, vilket innebär att vi kommer att radera eller anonymisera dina personuppgifter senast 36 månader efter det att ärendet avslutats.

Du kan när som helst kontakta Visma Amili för att utöva rätten till tillgång, till rättelse eller radering av personuppgifter, att begränsa behandling eller för att invända mot behandlingen, liksom för att utöva rätten till uppgiftsportabilitet. Men tänk på att dessa rättigheter inte nödvändigtvis gäller för inkassoverksamhet vid varje given tidpunkt och vi uppmuntrar dig att granska GDPR kapitel III i detta avseende.

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.   

Om du har frågor eller vill ha mer detaljerad information om sekretess, tveka inte att skicka ett mail till gdpr@amili.se